Science

 

S.No.

Department

Faculty

1

Mathematics

 1. Dr. Nilima Das, M.Sc.,Ph.D. 
 2. Sri. Tanmoy Ghosh (SACT),M.Sc. 
 3. Sri. Subhajit Kumar (SACT),M.Sc.
 4. Saddam Hossain (SACT),M.Sc., B.Ed.

2

Physics

 1. Dr. Amit Kumar Majhi,M.Sc.,Ph.D.
 2. Dr. Suman Basu (SACT),M.Sc.,Ph.D.
 3. Sri. Arnab Sarkar (SACT),M.Sc.,B.Ed.
 4. Sri. Suman Pramanik(SACT),M.Sc.
 5. Sri. Chiranjit Ghorai (SACT),M.Sc.

3

Chemistry

 1. Sri. Biplab Ghosh (SACT),M.Sc.,B.Ed. 
 2. Sri. Dhiman Mondal (SACT), M.Sc., B.Ed.
 3. Sri. Biplab Halder (SACT),M.Sc.
 4. Sri. Partha Purkait (SACT),M.Sc.

4

Botany

 1. Sri. Taraknath Halder,(SACT), M.Sc.,B.Ed.
 2. Sri. Subir Neogi (SACT),M.Sc., B.Ed. 
 3. Sri. Indrajit Ghosh(SACT), M.Sc., B.Ed. 

5

Zoology

 1. Niamul Haque Khan (SACT),M.Sc.,M.Ed.

6

Food & Nutrition

 1. Ms. Suva Sahoo (SACT),M.Sc.,B.Ed.

7

Geography

 1. Dr. Mausumi Bandyopadhyaya M.A.,B.Ed., Ph.D.
 2. Sri. Kaushik Halder (SACT),M.A., M.Ed.
 3. Sri. Sajal Ghosh (Guest Faculty),M.A.,B.Ed.
 4. Ms. Munmun Mondal (SACT), M.A.
 5. Ms. Mouli Banerjee (SACT), M.A.

8

Economics

 1. Ms. Moumita Chakraborty (SACT),M.Sc.,B.Ed.,M.A.(Edu). 

9

Environmental Science

 1. Sri. Pradyut Baidya (SACT),M.Sc., M.Ed., M.Phil.
 2. Ms. Arundhati Poddar (SACT),M.Sc., B.L.I.S.
 3. Smt. Suparna Ganguly (SACT),M.Sc., B.Ed.
 4. Ms. Susama Pandit (SACT),M.Sc.

10

Computer Science

 1. Sri. Samaresh Pramanik(SACT),M.Sc.,B.Ed., M.A.(Edu).