Science

 

S.No.

Department

Faculty

1

Mathematics

 1. Sri Balaram Paria
 2. Sri Subhashish Kundu

2

Physics

 1. Dr. Suman Basu

3

Chemistry

 1. Sandipa Guchhait
 2. Dipak Halder

4

Botany

 1. Taraknath Halder
 2. Chaitali Bhattacharya

5

Zoology

 1. Sathi Mandal
 2. Anwesha Bhandari
 3. Niyamul Haque Khan

6

Food & Nutrition

 1. Gopa Chatterjee

7

Geography

 1. Mausumi Bandyopadhyaya
 2. Kaushik Halder
 3. Sajal Mandal
 4. Biswajit Biswas

8

Environmental Science

 1. Pradyut Baidya
 2. Arundhati Poddar

9

Computer Science

 1. Samaresh Pramanik